Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI ve KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

Veri Sorumlusu Ve Temsilcisi

Kişisel verileriniz, Gökyüzü Eğitim Kurumları Anonim Şirketi (“Gökyüzü” veya “biz”) tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Bundan sonra “KVK Kanunu” olarak anılacaktır.) ve hukuki dayanağını ondan alan ikincil mevzuat ile Kişisel Verileri Koruma Kurulu (Bundan böyle “KVK Kurulu” olarak anılacaktır.) kararları (Hepsi birlikte bundan sonra “Veri Koruma Mevzuatı” olarak anılacaktır.) ve ilgili sair mevzuat hükümlerine uygun biçimde işlenmektedir. Kişisel verilerinizin, veri sorumlusu Gökyüzü  ve Gökyüzü ‘nün bir sözleşme ilişkisi içerisinde olduğu, gizlilik yükümlülüğü bulunan ve Gökyüzü adına veri işleyen iş ortaklarınca (Bundan sonra “İş Ortakları” olarak anılacaktır.) toplanması, saklanması, aktarılması veya kişisel verilerinizin herhangi bir şekilde işlenmesine ilişkin çerçeve işbu metin ile aşağıda açıklanmıştır.

Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

Kişisel verileriniz, öğrenci/veli kayıt işlemleri kapsamında sözleşmenin kurulması ve ifası ile milli eğitim süreçleri de dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere taleplerinizin yönetilmesi ile 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu ve Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği (Bundan sonra “Milli Eğitim Mevzuatı” olarak anılacaktır.) başta olmak üzere ilgili sair mevzuat uyarınca belirtilmiş yükümlülüklerin yerine getirilmesi için Veri Koruma Mevzuatı’nın öngördüğü usul ve esaslar çerçevesinde işlenmektedir.

Bu kapsamda Gökyüzü nezdinde kişisel veriler aşağıda sayılan amaçlar çerçevesinde işlenmektedir:

 • Okulumuz tarafından yürütülen eğitim/öğretim faaliyet gereklerinin yerine getirilmesi, ve hizmetin ifası ile okulumuz tarafından sunulan hizmetlerden ilgili kişilerin faydalanmasını sağlamak,
 • Kurumumuz ve öğrenci hakkında bilgilendirme amacıyla doğrudan bizimle paylaşmış olduğunuz iletişim kanalları üzerinden sizinle irtibat kurmak,
 • Öğrenci kayıt ve eğitim faaliyetlerini gerçekleştirmek,
 • Eğitim sözleşmesinin veli/vasisi yahut ilgilisi durumundaki üçüncü kişilere eğitim sözleşmesi kapsamındaki hizmetler hakkında bilgi verilmesi,
 • Eğitim sözleşmesinin kurulması ve gerekli hizmetlerin verilmesi için iş ortaklığı/iş birliği/çözüm ortaklığı yapılmakta olunan gerçek/tüzel kişilerle Gökyüzü arasındaki sözleşmelerin kurulması ve hizmetlerin karşılıklı olarak ifa edilmesi,
 • Yardım ve müşteri destek hizmetlerinin verilmesi,
 • Eğitim sözleşmesinin ifası kapsamında İş ortakları ve/veya destek hizmet sağlayıcılarına ilişkin sözleşme ve iş süreçlerinin yürütülmesi,
 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi,
 • Eğitim bedelleri ile indirim oranları ve taksit tutarlarının belirlenmesi ve tahsilat işlemlerinin gerçekleştirilebilmesi,
 • Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi, bilgi güvenliği ve erişim yetkilerinin yürütülmesi
 • Müşteri talep ve şikâyetlerinin değerlendirilmesi,
 • Müşteri memnuniyet anket ve görüşmelerinin yapılması,
 • Pazarlama, reklam ve kampanya süreçlerinin yürütülmesi,
 • Hukuki iş ve işlemlerin yürütülmesi ve takibi,
 • Kamu Kurum ve bütün otoritelerce öngörülen bilgi paylaşımı, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerinin yerine getirilmesi,

 

amaçlarıyla 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.

 

İşlenme amacına uygun bir şekilde uygun süre zarfından fiziksel ve elektronik ortamda güvenli bir biçimde saklanmaktadır. Bu vesileyle Gökyüzü,  başta KVKK olmak üzere tüm yasal mevzuatta öngörülen yükümlülüklerine uygun davranmaktadır.

 

Bu bilgilerin hangi amaçlarla toplandığı ve ne şekilde kullanacağımız konusunda mevzuatın gerekli kılması halinde ilgili hizmet kapsamında daha net bir biçimde bilgilendirilirsiniz.

Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesi

Şirketimiz, özel nitelikli olarak belirtilen kişisel verilerin işlenmesinde Veri Koruma Mevzuatı ve Kişisel Sağlık Verileri Hakkında Yönetmelik’e uygun olarak faaliyet yürütmektedir. Özel nitelikli kişisel verilerin kişisel veri sahibinin açık rızası olmaksızın işlenmesi KVK Kanunu’nun 6.maddesinin 3.fıkrasında belirtilen istisnai haller dışında yasaktır.

Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi

Kişisel sağlık verileri; i. KVK Kurulu tarafından öngörülecek yeterli önlemleri almak, ii. Genel ilkelere uygun davranmak, iii. Sır saklama yükümlülüğü altında bulunmak kaydıyla aşağıda sıralanan şartlardan birinin varlığı halinde işlenebilecektir:

 • Kişisel veri sahibinin yazılı açık rızası veya
 • Kamu sağlığının korunması,
 • Koruyucu hekimlik,
 • İlk müdahale yapılması,

İşlenen Kişisel Verilerin Aktarıldığı Taraflar Ve Aktarım Amacı

Kişisel verileriniz; faaliyetlerimizin etkin şekilde yürütülebilmesi ve eğitim sözleşmelerinden doğan yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi için anlaşmalı olduğumuz kurumlar, servisler, çağrı merkezi için hizmet aldığımız firmalar başta olmak üzere tedarikçilerimiz ve iş ortaklarımızla paylaşılabilir. Bu paylaşımlarda paylaşılan kişisel verilerin verilecek hizmetle sınırlı olmasına özen gösterilir.

Gökyüzü topladığı kişisel verileri, tercihleriniz doğrultusunda, doğrudan pazarlama faaliyetleriyle ilgili olarak ilginizi çekebilecek 3.kişiler tarafından sunulan ürün ve hizmetleri belirlememize yardımcı olması amacıyla bu kişilerle paylaşabilir.

Kişisel verilerinizi, web sitesi ve mobil uygulamaları kullanımınızı, tercihlerinizi ve ilgi alanlarını analiz etmek gibi araştırma ve istatistiksel amaçlar için kullanılabilir.

Kanun gereği, bildirim veya açık rıza gerekmeksizin, suç ve dolandırıcılığı önlemek ve mevzuata uyumluluğunu denetlemek ve/veya sağlamak amacıyla kişisel verilerinizi kullanabiliriz.

Kişisel verileriniz, sözleşme ve kayıt yenileme, eğitim ücretleri, indirim oranları ve ödeme şeklinin belirlenmesi taleplerinizin yönetilmesi, kimliğinizi doğrulamak, suiistimalleri önlemek, hakkın kurulması ve korunması amaçlarıyla bu kişilerle veya bağlı şirketlerimizle paylaşılabilir.

Mevzuat gereği; denetleyici ve düzenleyici makamlar, başta Milli Eğitim bakanlığı olmak üzere kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişiler ile paylaşabiliriz.

Şirketimiz adına kişisel veri işleyen yurt içi ve/veya yurt dışında depolama, arşivleme, bilişim teknolojileri desteği (sunucu, hosting, yazılım, bulut bilişim vb.) vs. alanlarında destek aldığımız hizmet sağlayıcılarımızla paylaşabiliriz.

Sigorta şirketlerimiz, noter, banka ve finans kuruluşları, hukuk, vergi vb. benzeri alanlarda destek aldığımız danışmanlık firmalarımız ile paylaşabiliriz.

Bununla birlikte, doğrudan pazarlama mesajları almaktan vazgeçmediğiniz sürece, kişisel verilerinizi, pazar araştırması ve pazarlama kampanyaları konusunda bizlere yardımcı olan üçüncü kişilerle paylaşabiliriz.

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi                                                                

 

 • Doğrudan Sizin Tarafınızdan Sağlanan Kişisel Verilerin Toplanması:

Gökyüzü olarak, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda (fiziki ortamda belge, sözleşmeler ve matbu formlar; elektronik ortamda ise kurumsal web sitesi, e-posta, şirket içi yazılım, şikayet yönetim sistemleri, görüntü ve ses kayıt sistemleri üzerinden) aşağıdaki kişisel verilerinizi toplamaktayız:

 • İsminiz, Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numaranız, adresiniz, e-posta adresiniz, telefon numaranız ve doğum tarihiniz gibi temel kimlik ve iletişim bilgileri;
 • Ödeme ve kredi kartı bilgileriniz;
 • Araba, ev, aile veya seyahat planlarınıza ilişkin detaylar gibi yaşam tarzı ve eğitim ihtiyaçlarınıza ilişkin kişisel veriler;
 • Özel nitelikli kişisel veriler – belirli durumlarda sağlık verileriniz veya önceden verilmiş olan (ameliyata, engelliliğinize ilişkin gibi) ceza mahkûmiyetinize ilişkin açıklamalar;
 • Yakınlarınız veya aileniz hakkındaki bilgiler, örneğin, öğrenim gören öğrenci olan çocuğu okuldan alacak ve/veya servis görevlilerinden teslim alacak kişi/kişiler ile acil durumlarda irtibata geçilecek kişilere lişkin bilgiler;
 • Pazarlama ve iletişim tercihleriniz.

Tarafınızca paylaşılan 3. kişilere ait kişisel veriler bakımından (örneğin bir aile üyesi veya bir müşteri) aşağıdakileri sağlamak ve doğrulamak sizin sorumluluğunuzdadır.

“İlgili bireye Gökyüzü ’nün kim olduğunu ve kişisel bilgileri nasıl kullandığını iletmek (işbu Aydınlatma Metninde belirtildiği şekilde); ve (ii) İlgili bireyin kişisel verilerini (özel nitelikli kişisel veriler dâhil) bizlere sağlamak ve bizim bu kişisel verileri işbu Aydınlatma Metninde belirtilen şekilde işlememiz için ilgili bireyin iznini almış olmak”

 • Üçüncü Kişilerden Sizinle İlgili Olarak Kişisel Verilerin Toplanması:

Topladığımız kişisel verilerin bir kısmını yasal düzenlemelere uygun olarak banka ve kredi kuruluşları, servisler, Gökyüzü ‘nün işbirliği yaptığı program ortağı kurum ve kuruluşlar, yurt içi/yurt dışında bulunan bankalar, Özel Eğitim Kurumlarına yönelik meslek örgütlerinden T.C. Milli Eğitim Bakanlığı ilgili birim müdürlükleri gibi resmi kurumlardan elde ediyoruz.

Bu kişisel veriler, Gökyüzü’nün iştigal alanına giren bir ürün, hizmet veya ücret teklifi-karşı teklif için yaptığınız başvuruyu değerlendirmek, kimliğinizi doğrulamak, suiistimalleri önlemek, işlemlerinizi gerçekleştirmek ve icabında şahsınızın niteliklerine ve size özel aylık çalışma ücreti, icabında prim, ikramiye ve ayrıca öğrencilerin eğitim ücretlerinin tespiti ve ödeme seçenekleri sunmak amaçlarıyla kullanılabilir.

Münferit prosedür çerçevesinde kişisel verilerin işlenmesi sırasında mevzuatın gerekli kıldığı durumlarda sizleri ayrıca bilgilendirecek ve/veya izninizi talep edeceğiz.

Kişisel Verilerinizin Toplanması Ve İşlenmesinin Hukuki Sebepleri:

Yukarıda sözü edilen yöntemlerle hakkınızda toplanmış olan kişisel verileriniz her bir durum özelinde değerlendirilmek üzere;

 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 • Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • Hukuki yükümlülüğümüzü yerine getirebilmek için zorunlu olması,
 • Sizin tarafınızdan alenileştirilmiş olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 • Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, meşru menfaatlerimiz için veri işlenmesinin zorunlu olması yahut
 • Gerekli olduğu takdirde açık rızanızın edinilmesi hukuki sebeplerine dayanarak ve bu sınırlara riayet edilmek üzere ve gerekli tedbirler alınmak suretiyle işlenebilmektedir.

Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi ve Anonim Hale Getirilmesi

KVK Kanunu’nun 7. maddesi uyarınca, kişisel verilerin ilgili mevzuata uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel veriler re’sen veya kişisel veri sahibinin talebi üzerine Gökyüzü tarafından silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir. Bu hususa ilişkin uygulama Veri Koruma Mevzuatı uyarınca yerine getirilecektir.

Kişisel Verilerinizin Güvenliği

Bize sağladığınız kişisel verilerin gizliliğini ve güvenliğini korumaya önem veriyoruz. Bu doğrultuda, kişisel verilerinizi yetkisiz erişim, zarar, kayıp veya ifşaya karşı korumak için gerekli teknik ve idari güvenlik önlemleri almaktayız.

Gökyüzü olarak işlediğimiz verilerin, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olmasına, doğru ve gerektiğinde güncel olmasına, belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenmesine, işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olmasına, ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmesine özen göstermekte ve bunların sağlanabilmesi için gerekli tüm teknik ve idari tedbirleri almaktayız.

Lütfen internet üzerinden gerçekleştirilen iletişimlerin (e-posta gibi), şifrelenmiş olmadığı sürece, güvenli olmadığını da unutmayınız. Web sitesinin başka web sitelerine linkler içermesi halinde bu diğer web sitelerinin farklı veri işleme politikaları olabileceğini hatırlatırız. Herhangi bir kişisel verinizi iletmeden önce lütfen bu web sitelerinin gizlilik politikalarını dikkatle okuyunuz.

Kişisel Verilerinize İlişkin Başvuru Hakkı

KVK Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca, kişisel verileri işlenen herkes Şirketimize başvurarak kendisi ile ilgili aşağıda yer alan konularla ilgili taleplerde bulunabilir:

 • Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinin işlenme amacı ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Kişisel verilerinin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,
 • Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kişisel verilerinin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde bunların silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle veri sahibinin aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.

Hakkınızda tuttuğumuz kişisel verilerin doğru ve güncel olması önemlidir. Bu nedenle kişisel verilerinizde bir değişiklik meydana geldiğinde lütfen bize bildiriniz.

Kişisel Verilerin Saklama Süresi

Gökyüzü, kişisel verilerinizi, sunduğu hizmetlerin mahiyetinden kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla, hizmetlerin sağlandığı süre boyunca ve ardından hukuki yükümlülüklerini yerine getirmek ve meşru menfaatini temin etmek amaçlarıyla ilgili mevzuata uygun olarak, makul süreler boyunca saklayacaktır.

Buna ek olarak, Gökyüzü doğabilecek bir uyuşmazlık durumunda, uyuşmazlık kapsamında gerekli savunmaların gerçekleştirilebilmesi amacıyla sınırlı olmak üzere ve ilgili mevzuat uyarınca belirlenen zamanaşımı süreleri boyunca kişisel verilerinizi saklayabilecektir.

TALEPLERİNİZ İÇİN BİZİMLE İLETİŞİME GEÇMEK İSTERSENİZ

Yazılı olarak talepte bulunulması halinde;

İnternet sitemizde (https://www.gokyuzu.com.tr/) yer alan “KVKK  Başvuru Formu”nun ıslak imzalı bir nüshasını, kimliğinizi tespit edici bir belge ile şahsen veya 11. Madde kapsamında sayılan haklara ilişkin başvuru yapmaya yetkili olduğunuzu gösterir ve noter tasdikli bir vekâletname ile vekaleten teslim edebilir, ya da noter aracılığıyla Nadire Cad. No:57 34848 Esenkent-Maltepe/İstanbul adresine gönderebilirsiniz.

Elektronik olarak talepte bulunulması halinde;

KVKK Başvuru Formu’nu, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu’nda tanımlı olan “güvenli elektronik imza” sertifikasına sahip bir elektronik ya da mobil imza ile imzalayarak, Şirketimiz Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresine, yada Şirketimize daha önce bildirdiğiniz ve sistemlerimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle  gokyuzu@gokyuzukoleji.com.tr posta adresine iletebilirsiniz. 

Şirketimize ilettiğiniz talepleriniz, talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içerisinde, yazılı olarak veya elektronik ortamda cevaplandırılacaktır.

 

GÖKYÜZÜ EĞİTİM KURUMLARI ANONİM ŞİRKETİ

Bizimle İletişime Geçin

Gizlilik Politikası veya diğer veri koruma uygulamalarımıza ilişkin herhangi bir soru veya endişenizin bulunması halinde veya bir erişim talebinizin bulunması halinde, bize aşağıdaki adresten ulaşabilirsiniz:

Posta Adresi :

Web: https://www.gokyuzu.com.tr/

E-posta: gokyuzu@gokyuzukoleji.com.tr

Tel: (216) 589 88 88

Çağrı Merkezi : 444 70 88

Kişisel Veri Başvuru Formu