Aydınlatma Metni

Kişisel verileriniz, Gökyüzü Eğitim Kurumları Anonim Şirketi (“Gökyüzü” veya “biz”) tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Bundan sonra “KVK Kanunu” olarak anılacaktır.) ve hukuki dayanağını ondan alan ikincil mevzuat ile Kişisel Verileri Koruma Kurulu (Bundan böyle “KVK Kurulu” olarak anılacaktır.) kararları (Hepsi birlikte bundan sonra “Veri Koruma Mevzuatı” olarak anılacaktır.) ve ilgili sair mevzuat hükümlerine uygun biçimde işlenmektedir. Kişisel verilerinizin, veri sorumlusu Gökyüzü A.Ş ve Gökyüzü ‘nün bir sözleşme ilişkisi içerisinde olduğu, gizlilik yükümlülüğü bulunan ve Gökyüzü adına veri işleyen iş ortaklarınca (Bundan sonra “İş Ortakları” olarak anılacaktır.) toplanması, saklanması, aktarılması veya kişisel verilerinizin herhangi bir şekilde işlenmesine ilişkin çerçeve işbu metin ile aşağıda açıklanmıştır.

Size Ait Verileri Hangi Amaçlarla İşliyoruz?

Kişisel verileriniz, öğrenci/veli kayıt işlemleri kapsamında sözleşmenin kurulması ve ifası ile milli eğitim süreçleri de dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere taleplerinizin yönetilmesi ile Milli Eğitim mevzuatı (Bundan sonra “Milli Eğitim Mevzuatı” olarak anılacaktır.) başta olmak üzere ilgili sair mevzuat uyarınca belirtilmiş yükümlülüklerin yerine getirilmesi için Veri Koruma Mevzuatı’nın öngördüğü usul ve esaslar çerçevesinde işlenmektedir.

Bu kapsamda Gökyüzü nezdinde kişisel veriler aşağıda sayılan amaçlar çerçevesinde işlenmektedir:

· Çalışan adaylarının başvuru ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi ve iş sözleşmelerinin kurulması,

· Çalışanlar ile akdedilmiş iş sözleşmelerinin ifası, çalışan memnuniyeti ve bağlılığı süreçlerinin yürütülmesi, çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi, çalışanlar için yan haklar ve menfaatleri süreçlerinin yürütülmesi,

· Şirketimizin işletme faaliyetlerinin, iş ilişkilerimizin ve insan kaynakları süreçlerinin yürütülebilmesi,

· Eğitim sözleşmesinin ifası kapsamında destek hizmet sağlayıcılarına ilişkin süreçlerin yürütülmesi,

· Eğitim sözleşmesinin veli/vasisi yahut ilgilisi durumundaki üçüncü kişilere eğitim sözleşmesi kapsamındaki hizmetler hakkında bilgi verilmesi,

· Eğitim sözleşmesinin kurulması ve gerekli hizmetlerin verilmesi için iş ortaklığı/iş birliği/çözüm ortaklığı yapılmakta olunan gerçek/tüzel kişilerle Gökyüzü arasındaki sözleşmelerin kurulması ve hizmetlerin karşılıklı olarak ifa edilmesi,

· Yardım ve müşteri destek hizmetlerinin verilmesi,

· İş ortakları ve/veya tedarikçilerle ile ilişkilerin, sözleşme ve iş süreçlerinin yönetimi,

· İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,

· Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi,

· Eğitim bedelleri ile indirim oranları ve taksit tutarlarının belirlenmesi ve tahsilat işlemlerinin gerçekleştirilebilmesi,

· Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi,

· Müşteri talep ve şikâyetlerinin değerlendirilmesi,

· Müşteri memnuniyet anket ve görüşmelerinin yapılması,

· Pazarlama, reklam ve kampanya süreçlerinin yürütülmesi,

· Hukuki iş ve işlemlerin yürütülmesi ve takibi,

· Yetkili kurum ve kuruluşlara ilgili mevzuattan doğan yükümlülüklere istinaden bilgi verilmesi,

· Faaliyetlerin Gökyüzü prosedürleri ve ilgili mevzuata uygun olarak yürütülmesinin sağlanması için gerekli iç denetim faaliyetlerinin planlanması ve yürütülmesi,

· Şirketler hukukundan doğan süreçlerin gerçekleştirilmesi,

Bu bilgilerin hangi amaçlarla toplandığı ve ne şekilde kullanacağımız konusunda mevzuatın gerekli kılması halinde ilgili hizmet kapsamında daha net bir biçimde bilgilendirilirsiniz.

Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesi

Şirketimiz, özel nitelikli olarak belirtilen kişisel verilerin işlenmesinde Veri Koruma Mevzuatı ve Kişisel Sağlık Verileri Hakkında Yönetmelik’e uygun olarak faaliyet yürütmektedir. Özel nitelikli kişisel verilerin kişisel veri sahibinin açık rızası olmaksızın işlenmesi KVK Kanunu’nun 6.maddesinin 3.fıkrasında belirtilen istisnai haller dışında yasaktır.

Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi

Kişisel sağlık verileri; i. KVK Kurulu tarafından öngörülecek yeterli önlemleri almak, ii. Genel ilkelere uygun davranmak, iii. Sır saklama yükümlülüğü altında bulunmak kaydıyla aşağıda sıralanan şartlardan birinin varlığı halinde işlenebilecektir:

· Kişisel veri sahibinin yazılı açık rızası veya

· Kamu sağlığının korunması,

· Koruyucu hekimlik,

· İlk müdahale yapılması,

· İşe almada, görev tanımında ve eğitim hizmetlerinden yararlandırmaya yönelik eğitim hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi.

Sağlık Ve Cinsel Hayat Dışındaki Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesi

Bu kapsamdaki veriler, kişisel veri sahibinin açık rızasının bulunması veya kanunlarda öngörülen hallerde işlenebilecektir.

Kişisel Verilerinizi Kimlerle ve Ne şekilde paylaşıyorsunuz?

Kişisel verileriniz; faaliyetlerimizin etkin şekilde yürütülebilmesi ve eğitim sözleşmelerinden doğan yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi için anlaşmalı olduğumuz kurumlar, servisler, çağrı merkezi için hizmet aldığımız firmalar başta olmak üzere tedarikçilerimiz ve iş ortaklarımızla paylaşılabilir. Bu paylaşımlarda paylaşılan kişisel verilerin verilecek hizmetle sınırlı olmasına özen gösterilir.

Gökyüzü topladığı kişisel verileri, tercihleriniz doğrultusunda, doğrudan pazarlama faaliyetleriyle ilgili olarak ilginizi çekebilecek 3.kişiler tarafından sunulan ürün ve hizmetleri belirlememize yardımcı olması amacıyla bu kişilerle paylaşabilir.

Kişisel verilerinizi, web sitesi ve mobil uygulamaları kullanımınızı, tercihlerinizi ve ilgi alanlarını analiz etmek gibi araştırma ve istatistiksel amaçlar için kullanılabilir.

Kanun gereği, bildirim veya açık rıza gerekmeksizin, suç ve dolandırıcılığı önlemek ve mevzuata uyumluluğunu denetlemek ve/veya sağlamak amacıyla kişisel verilerinizi kullanabiliriz.

Kişisel verileriniz, sözleşme ve kayıt yenileme, eğitim ücretleri, indirim oranları ve ödeme şeklinin belirlenmesi taleplerinizin yönetilmesi, kimliğinizi doğrulamak, suiistimalleri önlemek, hakkın kurulması ve korunması amaçlarıyla bu kişilerle veya bağlı şirketlerimizle paylaşılmaktadır.

Kanun gereği, bildirim veya açık rıza gerekmeksizin, resmi makamlarla (Milli Eğitim Bakanlığı ve ilgili teşkilatları gibi) kişisel verilerinizi paylaşabiliriz.

Aşağıdaki durumlardan birinin varlığı halinde kişisel verileriniz açıklanabilir:

· Mevzuat gereği;

· Çalışanlarımızın, kamunun veya Gökyüzünün güvenliğini sağlamak amacıyla;

· Adli kovuşturma, mahkeme ilamı veya bir yasal süreci yerine getirmek amacıyla veya

· Bir birleşme, varlık satışı, devretme, ortak alma, ortak olma veya benzer işlemler halinde.

Faaliyetlerimizi yürütebilmek amacıyla (örneğin bilgi sistemleri yönetimi ve depolanması, veri analizi vb. konularda destek almak) kişisel verilerinizi, 3. kişi hizmet sağlayıcılarına açıklayabiliriz.

Bununla birlikte, doğrudan pazarlama mesajları almaktan vazgeçmediğiniz sürece, kişisel verilerinizi, pazar araştırması ve pazarlama kampanyaları konusunda bizlere yardımcı olan üçüncü kişilerle paylaşabiliriz.

Yurt Dışına Veri Aktarımı

Kişisel verileriniz depolanma, idare, finansal ve şirket içi denetim amaçlarının yerine getirilmesi için Veri Koruma Mevzuatına uygun biçimde veri depolama, denetim hizmeti sağlayıcılarımız ve şirket hissedarlarımız ile sınırlı olarak yurt dışında yerleşik üçüncü kişi ve kurumlara aktarılabilir. Bu aktarımlarda kişisel verileriniz gerektiği şekilde korunması için gerekli tedbirler alınır. Kişisel verileriniz söz konusu taraflar haricinde başkaca bir üçüncü kişiye aktarılmayacaktır.

· KVK Kanunu’nun 9. maddesine uygun olarak, kişisel verilerin yurt dışına aktarılabilmesi için, yurt içi aktarımlarına ilişkin koşulların sağlanmış olmasının yanı sıra aşağıdaki hususlardan birinin varlığı aranmaktadır: Aktarım yapılacak ülkenin KVK Kurulu tarafından ilan edilen yeterli korumaya sahip ülkeler arasında sayılması veya

· Aktarım yapılacak ülkede yeterli korumamanın bulunmaması halinde, Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt etmeleri ve KVK Kurulu’nun izninin bulunması

Hakkınızda hangi kişisel verileri hangi yollarla ve hangi hukuki sebeplerle topluyor ve işliyoruz?

Doğrudan Sizin Tarafınızdan Sağlanan Kişisel Verilerin Toplanması:

Gökyüzü, şube, internet gibi bilumum dijital kanallar, çağrı merkezi ve benzeri) vasıtasıyla sağlamış olduğunuz aşağıdaki kişisel verilerinizi toplamaktayız:

· İsminiz, Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numaranız, adresiniz, e-posta adresiniz, telefon numaranız ve doğum tarihiniz gibi temel kişisel bilgiler;

· Ödeme ve kredi kartı bilgileriniz;

· Araba, ev, aile veya seyahat planlarınıza ilişkin detaylar gibi yaşam tarzı ve eğitim ihtiyaçlarınıza ilişkin kişisel veriler;

· Özel nitelikli kişisel veriler – belirli durumlarda sağlık verileriniz veya önceden verilmiş olan (ameliyata, engelliliğinize ilişkin gibi) ceza mahkûmiyetinize ilişkin açıklamalar;

· Yakınlarınız veya aileniz hakkındaki bilgiler, örneğin, öğrenim gören öğrenci olan çocuğu okuldan alacak ve/veya servis görevlilerinden teslim alacak kişi/kişiler ile acil durumlarda irtibata geçilecek kişilere lişkin bilgiler;

· Pazarlama ve iletişim tercihleriniz.

· Tarafınızca paylaşılan 3. kişilere ait kişisel veriler bakımından (örneğin bir aile üyesi veya bir müşteri) aşağıdakileri sağlamak ve doğrulamak sizin sorumluluğunuzdadır.

(i) İlgili bireye Gökyüzü ’nün kim olduğunu ve kişisel bilgileri nasıl kullandığını iletmek (işbu Aydınlatma Metninde belirtildiği şekilde); ve (ii) İlgili bireyin kişisel verilerini (özel nitelikli kişisel veriler dâhil) bizlere sağlamak ve bizim bu kişisel verileri işbu Aydınlatma Metninde belirtilen şekilde işlememiz için ilgili bireyin iznini almış olmak

Üçüncü Kişilerden Sizinle İlgili Olarak Kişisel Verilerin Toplanması:

Topladığımız kişisel verilerin bir kısmını yasal düzenlemelere uygun olarak banak ve kredi kuruluşları, servisler, Gökyüzü ‘nün işbirliği yaptığı program ortağı kurum ve kuruluşlar, yurt içi/yurt dışında bulunan bankalar, Özel Eğitim Kurumlarına yönelik meslek örgütlerinden T.C. Milli Eğitim Bakanlığı ilgili birim müdürlükleri gibi resmi kurumlardan elde ediyoruz.

Bu kişisel veriler, Gökyüzünün iştigal alanına giren bir ürün, hizmet veya ücret teklifi-karşı teklif için yaptığınız başvuruyu değerlendirmek, kimliğinizi doğrulamak, suiistimalleri önlemek, işlemlerinizi gerçekleştirmek ve icabında şahsınızın niteliklerine ve size özel aylık çalışma ücreti, icabında prim, ikramiye ve ayrıca öğrencilerin eğitim ücretlerinin tespiti ve ödeme seçenekleri sunmak amaçlarıyla kullanılabilir.

Münferit prosedür çerçevesinde kişisel verilerin işlenmesi sırasında mevzuatın gerekli kıldığı durumlarda sizleri ayrıca bilgilendirecek ve/veya izninizi talep edeceğiz.

Kişisel Verilerinizin Toplanması ve İşlenmesinin Hukuki Sebepleri:

Yukarıda sözü edilen yöntemlerle hakkınızda toplanmış olan kişisel verileriniz her bir durum özelinde değerlendirilmek üzere;

· Kanunlarda açıkça öngörülmesi,

· Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,

· Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

· Hukuki yükümlülüğümüzü yerine getirebilmek için zorunlu olması,

· Sizin tarafınızdan alenileştirilmiş olması,

· Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,

· Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, meşru menfaatlerimiz için veri işlenmesinin zorunlu olması yahut

· Gerekli olduğu takdirde açık rızanızın edinilmesi hukuki sebeplerine dayanarak ve bu sınırlara riayet edilmek üzere ve gerekli tedbirler alınmak suretiyle işlenebilmektedir.

Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi ve Anonim Hale Getirilmesi

KVK Kanunu’nun 7. maddesi uyarınca, kişisel verilerin ilgili mevzuata uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel veriler re’sen veya kişisel veri sahibinin talebi üzerine Gökyüzü tarafından silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir. Bu hususa ilişkin uygulama Veri Koruma Mevzuatı uyarınca yerine getirilecektir.

Kişisel Verilerinize İlişkin Başvuru Hakkı

Hakkınızda tuttuğumuz kişisel verilerin doğru ve güncel olması önemlidir. Bu nedenle kişisel verilerinizde bir değişiklik meydana geldiğinde lütfen bize bildiriniz.

KVK Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca, kişisel verileri işlenen herkes Şirketimize başvurarak kendisi ile ilgili aşağıda yer alan konularla ilgili taleplerde bulunabilir:

· Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,

· Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

· Kişisel verilerinin işlenme amacı ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

· Kişisel verilerinin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,

· Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

· Kişisel verilerinin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde bunların silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

· İşlenen verilerinin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle veri sahibinin aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

· Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.

Bu kapsamda yapacağınız talepler Veri Koruma Mevzuatı kapsamında yazılı olmalıdır.

Bu nedenle kişisel verilerin korunması kanunu başvuru formunu aşağıdaki linkten indirerek doldurabilir, formu aşağıdaki iletişim bilgilerini kullanarak mail ya da faks yoluyla Gökyüzü’ne iletebilirsiniz.

Kişisel Verilerinizin Güvenliği

Bize sağladığınız kişisel verilerin gizliliğini ve güvenliğini korumaya önem veriyoruz. Bu doğrultuda, kişisel verilerinizi yetkisiz erişim, zarar, kayıp veya ifşaya karşı korumak için gerekli teknik ve idari güvenlik önlemleri almaktayız.

Gökyüzü olarak işlediğimiz verilerin, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olmasına, doğru ve gerektiğinde güncel olmasına, belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenmesine, işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olmasına, ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmesine özen göstermekte ve bunların sağlanabilmesi için gerekli tüm teknik ve idari tedbirleri almaktayız.

Lütfen internet üzerinden gerçekleştirilen iletişimlerin (e-posta gibi), şifrelenmiş olmadığı sürece, güvenli olmadığını da unutmayınız. Web sitesinin başka web sitelerine linkler içermesi halinde bu diğer web sitelerinin farklı veri işleme politikaları olabileceğini hatırlatırız. Herhangi bir kişisel verinizi iletmeden önce lütfen bu web sitelerinin gizlilik politikalarını dikkatle okuyunuz.

Kişisel Verilerin Saklama Süresi

Gökyüzü, kişisel verilerinizi, sunduğu hizmetlerin mahiyetinden kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla, hizmetlerin sağlandığı süre boyunca ve ardından hukuki yükümlülüklerini yerine getirmek ve meşru menfaatini temin etmek amaçlarıyla ilgili mevzuata uygun olarak, makul süreler boyunca saklayacaktır.

Buna ek olarak, Gökyüzü doğabilecek bir uyuşmazlık durumunda, uyuşmazlık kapsamında gerekli savunmaların gerçekleştirilebilmesi amacıyla sınırlı olmak üzere ve ilgili mevzuat uyarınca belirlenen zamanaşımı süreleri boyunca kişisel verilerinizi saklayabilecektir.

Bizimle İletişime Geçin

Gizlilik Politikası veya diğer veri koruma uygulamalarımıza ilişkin herhangi bir soru veya endişenizin bulunması halinde veya bir erişim talebinizin bulunması halinde, bize aşağıdaki adresten ulaşabilirsiniz:

Posta Adresi :

Web: https://www.gokyuzu.com.tr/

E-posta: info@www.gokyuzu.com.tr

Tel: (216) 589 88 88

Çağrı Merkezi : 444 70 88

Kişisel Veri Başvuru Formu: