GÖKYÜZÜ’ NDE DEĞERLERİMİZİ ÖĞRENİYOR, DEĞERLERİMİZLE PARLIYORUZ.

Değerlerimizin bizi oluşturan en büyük yapıtaşımız olduğu şuuruyla yolumuzda emin adımlarla ilerliyoruz. Çocuklarımız değerlerimizi öğrenerek ve uygulayarak Gökyüzü’nde bir yıldız gibi parlıyorlar.

HEDEFLERİMİZ

Öğrencilerimiz bizim en değerli hazinemizdir. Hedefimiz öğrencilerimizin bir yandan yüksek düzeyde kazanımlar olan erdemleri ve değerlerimizi tanımalarına, sahiplenmelerine, toplumsal dayanışmaya ve bütünleşmeye katkıda bulunmalarına, barışın korunması için çaba harcamalarına yardımcı olurken diğer yandan da bu kazanımları gelecek nesillere aktararak, ahlaki ve manevi değerlere sahip çıkan bireyler olarak yetişmelerini sağlamaktır. Kısaca hedefimiz manevi ve ahlaki değerlerle donanımlı bireylerin yetişmesine yardımcı olmaktır.

Dini, ahlaki, örfi değerlerimiz ayrılmaz bir bütündür. Ahlaki ve dini değerler insanın değer sisteminde apayrı, bağımsız bir bölüm oluşturmazlar; çünkü bütün değerler sıkı bir ilişki içerisindedir. Diğer yandan eğitimde ahlaki ve zihinsel gelişme paralellik arzeder. Bu nedenledir ki bizler bu konuya hassasiyet göstererek çalışmalarımızı yoğun bir şekilde sürdürmekteyiz.

Öğrencilerimize değerlerimizi kavratmak için çalışmalarımızı özveri ile sürmektedir.. Gökyüzü Eğitim Kurumlarında Kur’an-ı Kerim eğitimi de ayrı bir önem taşımaktadır.  Kur’an-ı Kerim eğitiminde kur sistemini uygulanarak her öğrencinin seviyesine göre eğitim alması sağlanmaktadır. Öğrencilerimiz Kur’an-ı Kerim eğitiminde bulundukları kurda birebir eğitim alarak en iyi ve düzgün telaffuzla Kur’an-ı öğrenme imkanı bulmaktadır. Kuran-ı Kerim öğrenimi öğrencilerin ruhsal, zihinsel, ahlaki, bilişsel gelişim düzeyleri göz önünde bulundurularak yaş ve rolleri kapsamında öğretilirken değerlerimiz etkinlikler, hadisler ve projelerle de desteklenmektedir.

GÖKYÜZÜ EĞİTİM KURUMLARI DEĞERLER EĞİTİMİ BİRİMİ OLARAK DEĞERLERİMİZ :

SEVGİ, TEMİZLİK, DOSTLUK, CÖMERTLİK, ADALET, SORUMLULUK, SAYGI, HOŞGÖRÜ, SABIR, VEFA, DÜRÜSTLÜK, PAYLAŞMAK

SEVGİ

Sevgi,  insanı bir şeye veya bir kimseye karşı yakın ilgi ve bağlılık göstermeye yönelten duygudur. Sevgi insanın özü olduğu gibi yaşamın da özü ve en önemli gerçeğidir. İnsanlar arasında huzurun ve barışın temel unsuru olan sevgi, İslam’da iman konusudur. Sevmek inanmanın doğal bir sonucudur. İnanan insan demek, aynı zamanda seven insan, gönlü sevgi dolu olan insan demektir. Sevgi değeri yaşamın her alanına mutluluk ve huzur sağlar. Sevgi bencillikten uzak olmalı, çıkar ve menfaate dayanmamalıdır.

TEMİZLİK

Temizlik, pisliklerden arınmak. Kalpte bulunan kötü düşüncelerden kurtulmak ve kötü huyları terk etmek. Bedene ve ruha zarar veren, onların rahat ve huzurlarını bozan pisliklerden, kötülüklerden uzaklaşmak. Bedenî görevlerin başında temizlik gelir. İslâm’da temizlik, insanın günahlardan, haramlardan uzak durması ve yaşadığı yeri, bedenini, elbisesini temiz tutması anlamına gelir. Peygamber (s.a.s)’in “Temizlik imanın yarısıdır”(Müslim, Tahare, 1)buyurması da temizliğin önemini gösterir.

DOSTLUK

Dostluk, insanlar arasındaki samimiyet ve sevgiye dayalı bağlılık halidir. Dostluk bir kişinin sahip olduğu iyi özellikleri ve imkanları, başkaları lehine kullanabilecek bir olgunluğa ve hassasiyete ulaşmasıyla anlaşılan bir niteliktir. Kur’an’da Müslümanların birbirlerine karşı dost olmaları ve birbirlerinin tutum ve davranışlarından sorumlu kişiler olduğu hatırlatılmakta ve dostluğa büyük önem vermeleri istenmektedir.

CÖMERTLİK

Cömertlik, hiçbir karşılık beklemeden bağışta bulunmak demektir. Teşekkür edilmeyi, övülmeyi istemek de cömertliğe yakışmaz. Cömertlik, hiçbir karşılık beklemeden vermektir. Muhtaçları gözetmek, istemeden vermek ve verdiğini azımsamak cömertliktir. Güzel huylardan biridir ve cimriliğin zıddıdır. İslam dini de cömertliğe çok önem vermiştir. “Allah cömerttir, cömertliği ve güzel ahlakı sever”. Hadisi Şerifi de cömertliğin önemine bize göstermektedir.

ADALET

Adalet, hakkın gözetilmesi ve yerine getirilmesi anlamına gelir. Haklı ile haksızın ayırt edilmesi adaletle sağlanır. Adalet; kısaca haklılık ve hakka uygunluktur. İslâm’ın çok önem verdiği konulardan birisidir. “Hakkı teslim etmek ve kim olursa olsun eşit muamelede bulunmak” manasına gelir. Peygamberimiz buna çok dikkat eder, “suçu işleyen kızım Fatıma bile olsa cezasını veririm” buyururdu.

SORUMLULUK

Sorumluluk, “Bireyin uyum sağlaması, üzerine düşen görevleri yerine getirmesi ve kendine ait bir olayın başkaları üzerindeki etkilerinin sonuçlarını üstlenmesi, başkalarının haklarına saygı göstermesi ve kendi davranışının sonuçlarına sahip çıkabilmesi” olarak tanımlanmaktadır. Sorumluluk, kişilerin hayatında bir plan, bir gelişme sağlayacak önemli bir karar mekanizması meydana getirmektedir. Böylece, sorumluluk duygusuna sahip kişiler, hayatta daha az hata yapmakta ve beklenmeyen problemlere karşı daha güçlü olabilmektedirler.

SAYGI

Saygı, ilişki içinde olan bireylerin birbirlerinin ilgi ve tutumlarının farkında oldukları, yapıcı bir davranış tarzını benimsedikleri olumlu bir duygudur. Saygı insanlar arasındaki birlik ve beraberliği artırır. Saygı insanların birbirlerine ve diğer varlıklara verdiği değerdir. Nazik davranmak, güzel söz söylemek, haklarını gözetmek bu değerin bazı yansımalarıdır. Sevgili peygamberimiz (sav) “ Büyüğünüzün hakkını tanımayan ve küçüğümüze merhamet etmeyen bizden değildir.” diyerek saygının önemini vurgulamıştır.

PAYLAŞMAK

Paylaşmak, günlük hayatımızın vazgeçilmez bir edep, örf ve adet kurallarından gelen dinimizin de bize zekat ile emrettiği güzel ve insani bir olgudur. Paylaşımcı olmak insanlar arasındaki beraberliği, dostluğu ve sevgiyi kuvvetlendirir. Üzüntüleri azaltır, mutlulukları çoğaltır. Kuran-ı Kerimde de insanların, sahip oldukları şeyleri muhtaçlarla paylaşmalarını ve onlara yardım edilmesini öğütlemiş ve böyle davrananları erdem sahipleri olarak nitelemiş, övmüştür.

DÜRÜSTLÜK

Dürüstlük, Daima hakkın haklının yanında, haksızlık ve haksızın karşısında yer almaktır. Doğruluk ve dürüstlük birey ve toplum olarak ihtiyaç duyulan ve toplumsal yaşamın sürdürebilmesi için gereken güvenin oluşmasında en büyük etkenlerden olan çok önemli bir erdemdir ve hem dinimizde hem de kültürümüzde önemli bir yere sahiptir. Kuran-ı Kerim’de bütün insanlara “Emrolunduğun gibi dosdoğru ol” denilerek dürüst ve doğru olmaları istenmiştir.

HOŞGÖRÜ

Hoşgörü; güzel, müsbet yönleri öne çıkarmak, önyargısız yaklaşmak, anlayışlı olmak, empati kurabilmektir. Hoşgörünün temelinde sevgi vardır. Sevginin davranışlara yansıması hoşgörüdür. Hoşgörü bir olgunluğun,sabrın, nezaketin neticesidir. Birlikte huzur içinde yaşamanın temel şartı da hoşgörüden geçer. Topluımsal barışta böyle mümkündür. Hz. Muhammed (sav) kendisine düşmalık besleyerek kötülük yapan insanlara bile hoşgörüsüyle bütün insanlığa örnek olmuştur.

SABIR

Sabır, yaşamımızda meydana gelen olaylara, sıkıntılara katlanmaya, insanın kendini kötülüklerden uzaklaştırmasına denir. Kültürümüzde ve dinimizde sabrın önemli bir yeri vardır. Güzellikleri elde etmek, başarılı olmak için sabır çok önemlidir. Sabrın sonunda selamat ve saadet vardır. Kuran-ı Kerimde “şüphe yok ki Allah sabredenlerle beraberdir.” ayeti ile de sabrın önemi vurgulanmıştır.

VEFA

Vefa, sözlük anlamı olarak; sözünde durma, sevgide süreklilik ve sadakat gösterme anlamlarına gelen vefa ahlaki bir terim olarak; iyilikleri unutmama, iyilikte bulunanlara misliyle veya daha fazlasıyla karşılık vermeye denir. Ahde vefa İslam ahlakının en önemli imgelerindendir. En büyük vefakarlık, sahip olduklarımızın, çevremizdekilerin, ailemizin ve yüce yaratıcımızın kıymetini bilmektir.

Gökyüzü Eğitim Kurumları Değerler Eğitimi Birimi olarak öğrencilerimizi değerlerine sahip çıkan bireyler olarak yetiştirmek en büyük hedefimizdir.