Eğitim Sistemi – Gökyüzü Koleji | Özel Okul | Anaokulu | Kolej | Fen Lisesi
TÜRKÇE ZÜMRESİ

Türkçe bölümü olarak, kendisine, toplumuna faydalı; kabiliyetleri gelişmiş; milli değerleri benimsemiş; bilginin güç olduğunu önemsemiş bireyler yetiştirmek, evrensel değerlere sahip, farklılıklarıyla övünen, geleceği şekillendirme sorumluluğu ile mükemmelliği hedefleyen, değişim, gelişim ve yeniliklere açık, teknolojiyi yakından takip eden ve kullanan, bilimsel düşünen ve proje geliştiren, kendini gerçekleştiren öğrenciler yetiştirmektir.

Özel Maltepe Gökyüzü Ortaokulu olarak Türkçe dersinde; Öğrencilere Türk dilini sevdirmek, onlara Türkçeyi gelişim süreci içinde bilinçli, özenle ve güvenle kullanmaya öğretmek, kurallara uygun olarak Türkçe konuşmalarını sağlamak temel hedefimizdir. Türkçe dersi, öğretimin temelini oluşturan bir “Araç Ders” niteliği taşıdığından, okulumuzun akademik önceliğini de oluşturmaktadır. Bu dersin kazanımlarına sahip olan öğrencilerimizin, diğer derslerdeki öğrenmeleri de kolaylaşmaktadır. Öğrencilerimizin iyi bir Türkçe Okuryazarı olması, aynı zamanda iyi bir Fen ve Matematik Okuryazarı olmasını da sağlayacaktır.

Tüm derslerin konu içeriklerini doğru anlayıp doğru anlatabilmesi, öğrencinin Türkçe dersindeki başarısı ile yakından ilgilidir. Zümremizin en önemli amacı da, öğrencilerimizin okuduğunu anlama ve anlatma gücünü en iyi biçimde kullanabilmelerini sağlamaktır. “Okuma Saatlerimiz” ve “Kütüphane Saatlerimiz” de bu kazanımı desteklemektedir. Öğrencilerimiz, okudukları ortak metin ya da eserlerden Kavram Kartoteksleri ve Kavram Haritaları çıkararak, analiz ve sentez çalışmalarıyla, eleştirel bakış açısı kazanmaktadırlar. Türkçe dersi okulumuzda, bilgi dersi değil, ifade ve beceri dersi olarak yer alır.

Türkçe Zümresi olarak, ders etkinliklerinin, sadece Türkçe ders saatleriyle sınırlı kalmaması ve her derste Türkçe dersi ile ilgili hataların düzeltilip, eksiklerinin tamamlanması yoluna gidilmesi için, zümreler arası işbirliğine de büyük önem vermekte ve eşgüdümlü çalışmalar yürütmekteyiz.

Ayrıca öğrencilerimize görüp izlediklerini, dinlediklerini, okuduklarını, düşündüklerini söz ya da yazı ile etkili anlatım tekniklerini kullanarak kendilerini ifade etme becerisi kazandırmak; türlü etkinlikler ile kelime dağarcıklarını geliştirmek; bilimsel, yaratıcı, eleştirel gözle olaylara doğru ve anlamlı bakış açıları ile bakabilmeyi öğretmek; ulus duygu ve coşkusu ile üzerine düşen görevleri yerine getirmelerini sağlamak; Türk yurdunu ve ulusunu, doğayı, hayatı ve insanlığı sevmelerine yardımcı olmak hedeflerimiz arasındadır.

Türkçe zümresi olarak derslerimizde analiz ve sentez, tümevarım ve tümdengelim, değerlendirme ve direkt dil öğretim metodu gibi problem çözmede kullanılan ve yargı ile anlama gücüne dayalı bilimsel yöntemler kullandığımız gibi, bu dersin özel öğretim yöntemlerini olan; okuma ve dinleme, konuşma ve yazma, dili kurallarına göre kullanma kazanımlarını da en üst boyutta vermeyi hedefliyoruz.

Etkinlik temelli Türkçe öğretimimizi, şu uygulamalardan oluşturmaktayız;

 • Öykü, masal, şiir tamamlama
 • Öykü, şiir resimleme
 • Anıyı öyküleştirme–oyunlaştırma
 • Verilen sözcüklerle paragraf oluşturma, öykü yazma
 • Verilen resimlerle öykü, masal oluşturma
 • Verilen cümlelerle paragraf oluşturma, çağrışımları yazma
 • Karikatürde işlenen konuya/iletiye ilişkin söz yazma

Dilsel beceriler ile dilbilgisi konularının öğrencilerimize nasıl kazandırılacağı, Yabancı Dil Zümresi ile işbirliği yapılarak, somut örneklerle planlanmaktadır. Metinlerin müfredata ve yaş dönemlerine uygun olarak seçimi, ilgili ders planlarının hazırlanması, öğrenme-öğretme etkinliklerinin hazırlanması, kazandırılacak kazanım ve davranışların ayrıntılı olarak belirlenmesi, soruların düzeyinin belirtilmesi, ara özetler, ara geçişler, etkinlikler ve son özetlerin planlanması sonucunda oluşan eğitim durumuna göre nasıl bir öğrenci değerlendirmesi ve akabinde zümre değerlendirmesi yapacağımız sürekli olarak Zümre Gelişim Hedeflerimizi belirleyen unsurlardır.

SOSYAL BİLGİLER ZÜMRESİ

Sosyal Bilgiler zümresi olarak, öğrencileri başarıya götürecek, tüm yöntem ve tekniklerden (sunuş yolu ile öğretim, buluş yolu ile öğretim, drama, gezi-gözlem, soru-cevap, beyin fırtınası, karşılaştırma vs.) yararlanmaktayız. Çağdaş ve nitelikli bir eğitimi yaşama geçirmek için, güncel hayattan örnekler vererek, konuyla ilgili sorular sorarak, gösteri, soru ve yanıtlarla düşündürerek, öğrenilen bilgileri uygulamalarla pekiştirerek, konular arasında ilişki kurarak, bilimsel yöntemlerle düşündürerek anlamaya ve kavramaya önem vermekteyiz. Ayrıca öğrencilerimizin sosyal derslere karşı ilgilerini uyandırmak için, derslerimizde teknolojik materyallerle destekli öğretim yapmaktayız.

Özel Maltepe Gökyüzü Ortaokulu olarak, Sosyal Bilgiler dersinde, toplumsal hayatta yaşamanın önemli olduğu, küreselleşen, iletişim ve teknolojinin hızla geliştiği dünyada aktif, bilgi, beceri ve donanımıyla toplumu yönlendirebilecek güce sahip tarih ve coğrafya bilgisine sahip, aldığı bilgileri günümüzde uygulanabilir hale getiren ilke ve inkılâplara bağlı nesiller yetiştirmek hedeflerimizdendir. Bunun yanı sıra; toplumsal sorunlara duyarlı, sorumluluk sahibi, ön yargılardan uzak, bilgili, akıllı, katılımcı, sorgulayan, araştıran, üreten, tartışma ve uzlaşmayı bilen öğrenciler hedeflenen konular içerisindedir.

“Tarihini bilmeyenlerin coğrafyasını başkaları çizer” sözünden yola çıkarak öğrencilerimizin tarih şuuruyla yetişmeleri, geçmişten aldıkları dersle yaşadıkları coğrafyaya sahip çıkmaları sosyal bilgiler bölümü olarak üzerimize aldığımız bir sorumluluktur. Aynı zamanda öğrencilerimizin, iyi bir “Tarih Okuryazarı” olmalarına ve tarihi olayları zamanın koşul ve şartları içinde değerlendirerek, tarafsız bir sosyal bilimler yorumcusu olmalarına rehberlik ederiz.

Dersimiz ayrıca coğrafi bilgilerin temelini oluşturması, dünya ve evrenin düzeni hakkında bilgiler içermesi nedeniyle, öğrencilerimizi doğa ve çevreye duyarlı, gelecek kuşaklar için çalışan ve dünyasını koruyan bireyler olarak yetiştirmeyi de hedefler.

Eğitim felsefemiz akademik işleyiş temeline dayanmaktadır. Bu sürecin merkezinde yer alan öğrencinin; bir taraftan gelişen dünya modeliyle uyumlu biçimde donanım kazanmasını sağlar, diğer taraftan geçmişten günümüze ulaşan değerlerimizi özümseyerek yaşatmasına ve sonraki nesillere bozulmadan aktarmasına öncülük ederiz. Bölüm derslerimiz, “Değerler Eğitimi” modelini sınıf iklimine entegre edebilmek açısından oldukça elverişli yapıda olduğundan, müfredat akışımız ve ders işleyişimiz oldukça renkli ve yaratıcı motiflerle çeşitlenmektedir. Sınıf ikliminde Öğrenci, Bir yandan Tarih Okuryazarı olurken, bir yandan da kardeşliği, paylaşmayı, milli duyguları, etik değerleri özümsemekte ve bilgi ile değeri sentezleyerek öğrenmektedir.

Öğrencinin öğrendiğini aktarabilme yönünü geliştirmek de zümre hedeflerimiz arasındadır. Şanlı tarihimizin sayfalarında yer alan  coşkulu kutlamaları, saygı yüklü anma programlarını, Öğrencilerimizin minik yüreklerindeki sınırsız heyecanlarıyla sahneleriz. Sahnede işlediğimiz tema ne olursa olsun, gösterilerimiz milli  ve evrensel değerlerle şekillenir. Sosyal bilgiler dersinde öğrencilerimizin, çeşitli kaynaklardan elde ettikleri bilgileri özümsemeleri ve bu bilgilerden sonuç çıkarmaları esastır. Bu nedenle kaynak zenginliği zümremiz için çok büyük önem taşımakta ve öğrencilere farklı kaynaklar sunulmasına özen gösterilmektedir.

Sosyal Bilgiler Zümresi olarak kullandığımız ders anlatım ve etkinlik hazırlama yöntemlerimiz şunlardır:

a) Anlatım Yöntemi
b) Diyalog Yöntemi
c) Sohbet Yöntemi
d) Nutuk Yöntemi
e) Konferans Yöntemi
f) Problem Çözme Yöntemi

 • Problemi fark etme
 • Problemin özelliklerini açık olarak anlatma
 • Problemin çözümü için yollar önerme, hipotezler kurma
 • Önerilen çözüm yollarını test etme
 • Sağlam olmayan çözüm yollarını eleme
 • Problemin kesin çözüm yoluna ulaşma

g) Soru-Cevap Yöntemi
h) Dramatizasyon Yöntemi
i) Tartışma Yöntemi

 • Panel
 • Münazara
 • Forum
 • Sempozyum
 • Beyin Fırtınası

j) Örnek Olay Yöntemi
k) Gözlem, Ders Gezisi ve İnceleme Yöntemi

DİN KÜLTÜRÜ ve DEĞERLER EĞİTİMİ ZÜMRESİ

Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi dersinde yıl sonunda öğrencilerin yıllık planda da belirtilen kazanımlara en iyi şekilde ulaşmış olmaları ve Kur’ân-ı Kerîm’de en iyi örnek insan ve örnek kul modeli olarak verilip örnek almamız emredilen Hz. Muhammmed (s.a.v)’in ahlâkını içselleştirerek öğrenmiş olmaları nihaî hedefimizdir. Öğrencileri bilme seviyesinden yaşama seviyesine çıkarmak, farkındalık ve hassasiyetlerini olumlu yönde geliştirmek ve artırmak, bireysel ve toplumsal niyet ve ahlâklarını içselleştirmelerine yardımcı olmak öncelikli amacımızdır.

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinde; öğrencilerimize dinî literatür hakkında bilgi vermek, onlara öğretirken uygulamalarını, uygulayarak önce kendilerine daha sonra ise aile, çevre ve vatanına faydalı, duyarlı bireyler yetiştirmeyi hedefliyoruz. Her alanda sahip olunması gereken öncelikli kazanım olarak gördüğümüz ahlaki duyarlılığı benimsetmeye ve yaşamlarında tatbik etmeye teşvik ediyoruz. Bu kazanımlar doğrultusunda öğrencimizin birey olarak kendisinin ve ‘kendisi dışındakilerin’ farkına varmasını sağlıyoruz. Bunlarla birlikte inançlarını bilinçli ve sağlam temele oturtmak ise sağlamaya çalıştığımız bütünlüğün önemli bir temel taşını oluşturuyor.

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenleri olarak; Mevlânâ’nın dediği gibi “bir mum diğerini tutuşturmakla ışığından bir şey kaybetmez” sözü doğrultusunda öğrenci-öğretmen-veli işbirliği içinde birbirimizle din adına kardeş olduğumuzu bilerek; din, dil, ırk, renk ayrımı gözetmeksizin yolumuzu aydınlatmayı düstur sayıyoruz. Öğrencilerimizi yaş farkı gözetmeksizin öncelikle birer birey olarak kabul ediyor ve hepsinin dünyasına vakıf olabilmeyi önemsiyoruz. Sevgiyle birlikte saygıyı, teoriyle birlikte pratiği iletişimimiz ve dersimiz içeriğinde gerekli bir kriter olarak görüyoruz. Bu doğrultuda dinimizin öğrenilmesiyle birlikte ahlakî yapıyı bir kalkan gibi sağlam tutmaya çalışmak ise kitap içeriğini aşan ve dile, davranışa dönük bir uygulamamız olarak varlığını sürdürüyor. Bu bütünlük içinde öğrencilerimizle aktif, verimli ve karşılıklı iletişim içinde bir öğretim gerçekleştiriyoruz.

Değerler Eğitimi dersinde yıl sonunda öğrencilerin yıllık planda da belirtilen kazanımlara en iyi şekilde ulaşmış olmaları hedefimizdir. Bu bağlamda öğrencilerin temel erdemleri içselleştirerek birer örnek insan olmaları nihaî hedefimizdir. Öncelikle ve yıl sonuna kadar öğrencilere değerin ne olduğu ve bireysel ve toplumsal planda önemi ile ilgili bir bilinç kazandırılmaya çalışılacaktır. Aile, dostluk, kardeşlik, barış, fedakârlık, sabır, çalışkanlık, sorumluluk, saygı, sevgi, hoşgörü, paylaşım, yardımlaşma, iyilik, tutumluluk, kanaatkârlık, şükür, israf etmeme, cömertlik, dürüstlük, doğruluk, vefa, adalet, merhamet, temizlik, geleneklerimiz, geleneksel sanatlarımız gibi değerler yeri geldikçe âyet, hadîs ve hikâyelerle de desteklenerek boyama, oyun gibi etkinlikler yaptırıp öğrenci konuyla ilgili konuşturularak işlenecektir.

MATEMATİK ZÜMRESİ

Matematik öğretimimizdeki en temel amacımız; öğrencilerimize “matematiksel düşünce sistemini” öğretmektir.

Öğrencilerimize, temel matematiksel becerileri (problem çözme, akıl yürütme, ilişkilendirme, genelleme, iletişim kurma, duyuşsal ve psikomotor gelişim) ve bu becerilere dayalı yetenekleri kazandırmak, bunları gerçek hayat problemlerine uyarlamalarını sağlamak, mantığın ve eleştirel düşünmenin uygulama alanlarını yaşatarak göstermek, insan zekâsının bu yolda işlemesi görevini anlamalarına yardımcı olmaktır.

Ayrıca, matematiğin dayandığı esasların bazılarını, dünya kültüründe ve toplumdaki yerimizi değerlendirebilmek açısından, sanatsal boyut içerisinde de yer alan matematiğin önemini öğretmek bakımından, matematiğin sistematik bir bilgi ve bilgisayar dili olduğunu anlatabilmek evrensel ve uzun vadeli öğretim amacımızı oluşturmaktadır.

Bu amaç doğrultusunda ;

Sayıların Kavratılması: Sayı kavramının öğretiminde “somuttan soyuta” ilkesine uyulmaktadır.
Dört İşlem: Aritmetiğin temeli olan sayıların kavranmasından sonra, bu sayıların dört işlemde kullanılabilmesi öğretilir.
Problem Çözme: Önce problemin iyice anlaşılması, daha sonra verilenlerin yazılması ve çözüm yollarının düşünülmesini sağlar. Problem çözme becerisi, öğrencilerimizin erken dönemlerinde doğru düşünmesini ve akıl yürütmeyi öğrenmesini sağlar. Öğretmenlerimiz problemi seçerken öğrencinin yaşantısını, okulun ve çevrenin ihtiyaçlarını göz önüne alırlar. Problem çözümünde “basitten karmaşığa” ilkesi uygulanır.
Alıştırmalar: Alıştırma konusunda aşağıdaki noktalara dikkat edilmelidir:

 • Doğruluk, çabukluğa feda edilmemelidir.
 • Dikkat, ilgi, çaba birlikte yürütülmelidir.
 • Alıştırma çalışmalarının öğrencilerin isteğiyle olmasına önem verilmelidir.
 • Gereksiz ve tek tip işlemler üzerinde alıştırmayla boşuna zaman kaybedilmemelidir.
 • Alıştırmalar gerçek şartlara uygulanmalıdır.
 • Alıştırmalar bir defada değil, araya zaman katılarak tekrarlanmalıdır.

Geometri: Geometri, öğrencilerimizde “uzay” fikrinin gelişmesine dayanır. Geometri öğretiminde “somuttan soyuta” ilkesinden hareket edilmektedir. Tümevarım ve tümdengelim yoluyla geometrik kavramlar kazandırılır.

Öğrencilerimizin değişen ve hızla gelişen dünyaya uyum sağlamalarını kolaylaştıracak, matematiğe ilgi ve meraklarını arttırarak onlarda öğrenme heyecanı yaratacak bir öğretim ortamı oluşturulması için okulumuzda her türlü olanak sağlamaktadır.

FEN BİLGİSİ ZÜMRESİ

Bölümümüzün en önemli amacı; öğrencilerimizin “Bilimsel Düşünme Biçimi”ni ve “Kanıta Dayalı Sorgulamayı” bir yaşam biçimine dönüştürmelerine yardımcı olarak, okulumuz vizyonunun temelini oluşturan “Eleştirel Düşünme” programına destek olmaktır. Fen öğretiminde, Fen ve Teknoloji dersinin içerdiği bilginin, %90’ının gerçek yaşamda bulunduğu göz önüne alınarak, sınıf ortamından ziyade, sınıf dışı ve gerçek yaşam, deney ve gözlem metotları kullanılmaktadır.

Uygulamadan uzak, sadece teorik Fen ve Teknoloji öğretimini kabul etmeyen zümremiz, derslerini; okul laboratuvarlarını zenginleştirerek, üç boyutlu teknolojik uygulama araçları kullanarak, laboratuvara özel deney öğretmeni bulundurarak güncel ve yaşanan bir Fen ve Teknoloji dersine dönüştürmüştür.

Bu dersin yaşama dönük öğrenci kazanımlarına ulaşmak için, Fen ve Teknoloji dersinde hep göz önünde tutulacak öğretim ilkelerimiz ise şu şekilde belirlenmiştir:

 • Bütünlük ilkesi
 • Diğer derslerle bağlantı ilkesi
 • Hayata yakınlık ilkesi
 • Eleştirel düşünceye hazırlık ilkesi
 • Etkinliklerde çeşitlilik ilkesi
 • Çocuğun gelişim seviyesine uygunluk ilkesi
 • Planlı öğretim ilkesi
 • Sürekli değerlendirme ilkesi

Fen dersinin öğretiminde zümrece sıkça kullandığımız yöntemler ise şunlardır:

Gözlem Metodu: Bu yöntem ile öğrencilerimize, bakmak ile görmek eylemlerinin farkı anlatılmakta, ayrıntılara dikkatleri çekilerek, buralardan bilimsel sonuçlar çıkarmalarına çalışılmaktadır. Gözlemci durumundaki öğrenciye neyi, nerede, ne zaman, ne kadar sürede ve nasıl gözleyeceği de öğretilmektedir.

Deney Metodu: Deney metodu ile daha önceden varlığı bilinen bir kanunun, ispat edilmesi amacıyla çeşitli vasıtalar kullanılarak yeniden yapılması sağlanır. Deneyin gözlemden farkı, istenildiğinde deney şartlarının yeniden oluşturularak defalarca tekrarlanabilmesidir. Öğrencilerimiz deney yaşantılarından yola çıkarak, buradaki gözlemlerini kanunlaştırırlar. Fen konularının öğrencilerimizin zihninde berrak olarak yerleşebilmesi için, sık sık okul gezileri de yapılmaktadır.

Demonstrasyon Yöntemi: Öğretmenlerimizin derslerini, birtakım araçları kullanarak öğrencilerin önünde işlemeleridir. Öğrendiklerimizin çoğu gözler yardımıyla edinilen yaşantılardan oluşmaktadır. Öğretmenin bir deneyi kendinin yapması (öğretmen deneyi) ve bunun öğrenciler tarafından izlenmesidir. Gösteride kullanılan araç-gereç sayısının fazla olması öğrenilenlerin daha kalıcı olmasına yarar. Gösteride, bilgisayarlardan da yararlanılır.

Problem Çözme: Problem çözmede, öğrencilerimize bilimsel düşünmenin yollarını öğretilir.

 • problemi belirtme,
 • problemle ilgili olarak çeşitli bilgi toplama,
 • bu bilgileri problemi çözmeye elverişli olacak şekilde sıralama,
 • gerekli deneyleri yapma,
 • bu deneylerden sonuçlar çıkarma,
 • bu deneylerden bir genel fikre varma
YABANCI DİLLER ZÜMRESİ

Okulumuzda verilen İngilizce programının amacı, İngilizceyi yazılı ve sözlü olarak akıcı bir biçimde kullanabilen, çeşitli klasik ve çağdaş metinleri ve medyayı anlayabilen, akademik araştırma yapabilen, yaratıcı ve özgür düşünce biçimlerini geliştiren bireyler yetiştirmektedir. Ayrıca İspanyolca, Almanca ve Arapça gibi ikinci yabancı dil desteğiyle de öğrencilerimizin dil öğrenimi sürecini hep canlı tutmayı hedeflemekteyiz. Şu süreçte, öğrencilerimiz sınıf seviyelerine göre İngilizce ve diğer yabancı dillerde, dinleme, okuma, yazma ve konuşma becerilerini aşağıdaki şekilde gerçekleştireceklerdir.

Ortaokul Yabancı Diller Programının Hedefleri

Öğrencilerin:

 • Yaş seviyelerine uygun  kısa hikayeleri, bölümlü kitapları,  kısa yazıları, orijinal kitapları okuyup, anlamak, özetlemek ve onlarla ilgili  yorumlar yapabilmelerini sağlamak;
 • Öğrencilerimizin  sözlü ve yazılı olarak kendilerini İngilizce ve ikinci yabancı dilde en iyi şekilde ifade edebilmelerini sağlamak
 • Belli başlı konularla ilgili düşüncelerini ifade için gerekli dilbilgisi, kelime bilgisi, gramer yapıları, imla kurallarına uygun kompozisyon yazabilmelerini sağlamak;
 • Kendi ilgi alanları içinde  rol yapmalarına  ve küçük gösterilere katılmalarına teşvik etmek;
 • Yaşlarına göre araştırma yapmak ve  projeler üretmek için yol göstermek; yaşlarına ve seviyelerine uygun bir konu üzerinde araştırma yapmalarına, rol yapmalarına ve/veya bir topluluğa sunmalarına ortam yaratmak;
 • Seviyelerine uygun “Cambridge-ESOL-Starters-Movers-Flyers-KET–PET” gibi uluslararası dil sınavlarında yeterliliklerini sağlamak.
 • Uluslararası proje tabanlı programlar (Erasmus) yürütülerek öğrencilerimizin yabancı  dilinin gelişimine katkıda bulunmak, farklı kültürlere karşı olumlu bir tutum ve saygı sergilemelerini ve aynı zamanda kendi kültürel zenginleşmelerini sağlamak;
 • Mezun olan öğrencilerimizin tam donanımlı bir dil eğitimi almış olarak bir sonraki eğitim kurumuna devam etmelerini sağlamak
 • Lise Hazırlık sınıfını atlayacak yabancı dil bilgisine sahip öğrenciler yetiştirmek

Öğrencilerimizin bütün bu amaçlara ulaşmalarını sağlarken İngilizcenin ve ikinci yabancı dilin bir ders olmaktan çok bir iletişim aracı olduğu ve yeni bilgilere ulaşmamız için gerekli olduğu bilincini kazanmalarını sağlamak.

UYGULAMALI DERSLER ZÜMRESİ

Uygulamalı dersler, öğrencilerimizin farklı yeteneklerini ortaya çıkaran ve destekleyen zorunlu derslerdir. Branş öğretmenlerimiz bu derslerde; öğrencilerin yeteneklerini yakından gözlemleyerek, üstün performans gösteren öğrencilerimizi ilgili alanlardaki kurslar, kulüpler, sanat evlerine yönlendirerek kendilerine ve ailelerine rehberlik ederler.

Özel Maltepe Gökyüzü Ortaokulu olarak, kendini geliştirmiş, geleceğimizi emanet edebileceğimiz çocuklar yetiştirme hedefimiz, onların kişisel yetenek ve yatkınlıklarını küçük yaşlarda ortaya çıkarıp geliştirme ihtiyacını doğurur.

Her şeyden önce bilim adamının yöntemi olan sistematik düşünme, okulumuzda resim derslerinde yaratıcı güçle birleşir ve eserler ortaya çıkarır. Resim tekniklerini öğrenmek, Türk ve çağdaş ressamları, ait oldukları ekolleri ve eserleri tanımak, bir sanat eserinin nasıl incelendiğini bilmek, bireysel ya da grup çalışmalarında sorumluluk, işbirliği ve dayanışma anlayışının birbirleri arasında sevgi, saygı ve yardımlaşma gibi duygu ve davranışları geliştirebilmek, düzensizlikten rahatsız olmasını ve çevresini güzelleştirmesini sağlayacak estetik kişilik kazandırmak, duygu ve düşüncelerini özgün olarak ifade etmek ve tasarıma yönelik hayal gücünü geliştirmeleri hedeflenmektedir. Ayrıca okulumuzda “Resim” ve Geleneksel sanatlarımızdan “Ebru” kulüpleri, vizyon projelerimizden “Anaokulları Arası Resim Yarışması” yapılmaktadır.

Müzik dersi ile doğru ses kullanımını gerçekleştiren Özel Maltepe Gökyüzü ortaokulu öğrencileri işitsel ayrımlaştırma temel becerisini de kazanır. Yabancı dil eğitiminde oldukça başarılı okulumuzda yakın sesler arasındaki farkı ayırt edebilen bir çocuk, çok daha az zorlanacaktır. Ayrıca çocuklarımıza 4 yaş sınıflarımızdan itibaren verilen müzik eğitimimiz ile çocuklarımız ileri yaşlarda matematikte daha yüksek başarıya ulaşabileceklerdir. Müzik Dersinde Ritim çalışmaları ile öğrencilerin ritim duyguları gelişir, bireysel ve koro çalışmalarında birbirlerinin seslerini dinleyerek grup çalışmasını öğrenirler buda empati duygularının gelişmesine yardımcı olur. Okulumuzda Hafta sonu Piyano kursları ile çocukların enstrüman çalma, solfej yapma becerilerini geliştirmeleri hedeflenmektedir.

Öğrenme, beyin zarında meydana gelen biyokimyasal bir süreçtir. Birtakım protein halkaları, korteks üzerinde bir zincir oluşturur ve öğrenme gerçekleşir. Ancak, stres altında bulunulduğunda kandaki adrenalin miktarı artar. Adrenalin ise bu protein zincirinin kurulmasına ket vurur. Böyle olunca da üzerinde çalışılan konu öğrenilemez. Adrenalini normal düzeye indirmek ise ancak fiziksel aktiviteyle, beden eğitimi dersi etkinlikleri ile olur.

Okulumuzda yapılan sınıflar arası Futbol, basketbol, voleybol, yüzme, penaltı atma gibi spor turnuvaları ile öğrencilerimizin fiziksel aktivitelere katılmaları sağlanmaktadır. Ayrıca İl ve İlçede yapılan Spor müsabakalarına katılmak, Mayıs ayında geleneksel olarak yapılan Vizyon projelerimizden Futsal yarışması da yaptığımız spor etkinliklerindendir. Futbol, basketbol, tekvando, jimnastik, masa tenisi kulüpleri ile ilgi duydukları alanlarda yıl boyu kulüp çalışmaları yapılmaktadır. Yılsonunda ve gökyüzü şenliğinde, çeşitli dans ve halk oyunları gösterileri, jimnastik ve tekvando gösterileri, sportif oyunlar ve yarışmalar düzenlenmektedir.

Ayrıca profesyonel olarak eğitimine devam etmesini düşündüğümüz yetenekli öğrencilerimiz sene içinde “Yetenek Araştırma Merkezi ” ne gönderilmekte, eğitim yerleri ile ilgili yönlendirme yapılmaktadır.